Veiik Micko Lux

260.000 

💦 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐡𝐨̛𝐢

💥 𝟓% 𝐧𝐢

⚡️ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐬𝐚̣𝐜 𝐭𝐲𝐩𝐞 𝐂

🔥 𝟏𝟔 𝐯𝐢̣

𝐌𝐄𝐍𝐔 💦

𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐚̂𝐲 – 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐫𝐮𝐢𝐭

𝐨̂̉𝐢 – 𝐠𝐮𝐚𝐯𝐚

𝐜𝐨𝐥𝐚

𝐭𝐚́𝐨 – 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐞

𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐝𝐮̛̀𝐚 – 𝐦𝐢𝐥𝐤 𝐜𝐨𝐜𝐨𝐧𝐮𝐭

𝐝𝐮̛𝐚 𝐡𝐚̂́𝐮 – 𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐥𝐨𝐧

𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 – 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 𝐝𝐫𝐢𝐧𝐤

𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐝𝐚̂𝐮 – 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐲𝐨𝐠𝐮𝐫𝐭

𝐥𝐲́ 𝐜𝐡𝐮𝐚 đ𝐞𝐧 – 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐜𝐮𝐫𝐫𝐚𝐧𝐭

𝐛𝐚̣𝐜 𝐡𝐚̀ – 𝐦𝐢𝐧𝐭

𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐛𝐚̣𝐜 𝐡𝐚̀ – 𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐭

𝐝𝐚̂𝐮 𝐝𝐮̛𝐚 𝐡𝐚̂́𝐮 – 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐥𝐨𝐧

đ𝐚̀𝐨 – 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐡

𝐯𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐪𝐮𝐚̂́𝐭 – 𝐛𝐥𝐮𝐞𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲

𝐱𝐨𝐚̀𝐢 – 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐨

𝐧𝐡𝐨 – 𝐠𝐫𝐚𝐩𝐞

Veiik Micko Lux

260.000 

Mã: SP000335 Danh mục: , Từ khóa: